RODO

Ogłoszenie

 

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

 

Poniżej znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”    w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody. Proszę o zapoznanie się z wymienionymi dokumentami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka, 05-220 Zielonka ul.  Wilsona 34/36, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.
  2. W szkole został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) z którym można kontaktować się w sprawie swoich danych osobowych : sp3zielonka@poczta.onet.pl
  3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  2. Odbiorcami Państwa danych oraz danych uczniów są podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia: m.in. Centrum Usług Wspólnych- rachunkowość oraz podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa: obsługa pielęgniarska, Gmina Zielonka, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
  3. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 

  1. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. W przypadku ich braku , nie będziemy mieli możliwości wywiązania się z obowiązku ustawowego i tym samym będziemy musieli wzywać Państwa do uzupełnienia tych danych.
  4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.